Privacyverklaring / Privacy Statement

Privacyverklaring / Privacy Statement

privacyverklaring

Massagepraktijk YPM, gevestigd aan Schapenkamp 187, 1211 NV Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ypm.nl

Schapenkamp 187

1211 NV Hilversum

06-44052126

info@ypm.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Massage praktijk YPM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van nota’s, herinneringen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en bij gebruik van bijzondere persoonsgegevens expliciet uw toestemming vragen.

Bewaren persoonsgegevens

Massage praktijk YPM bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden uw gegevens vernietigd.

Massage praktijk YPM gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- papieren dossiers in kast in afgesloten kamer. - Webmail dat hangt aan mijn website, die is ondergebracht bij Strato.

- digitaal op laptop beveiligd met wachtwoord

Beveiligingsmaatregelen en verwerker.

Voor verwerking van financiële gegevens is de administratie in eigen beheer. De financiële gegevens worden per kwartaal gecontroleerd door een accountant. Massage praktijk YPM heeft een verwerkers overeenkomst met provider Strato. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website.

Inzagerecht.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw gegevens, en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Massage praktijk YPM.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massage praktijk YPM.

Massage praktijk YPM gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.

Deze website houdt alleen door middel van Google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Privacy Statement

Massage Practice YPM, located at Schapenkamp 187, 1211 NV Hilversum, the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as presented in this Privacy Statement.

Contact details:

www.ypm.nl

Schapenkamp 187

1211 NV Hilversum

The Netherlands

06-44052126

info@ypm.nl

The personal data I process

First name and surname

Address details

Telephone number

Email address

I do my best to safeguard your privacy. This means, among other things, that I:

  • handle your personal and medical information with care;
  • ensure that unauthorised persons do not have access to your data.

As your treating therapist, I am the only one who has access to the information in your file.

I am subject to a statutory duty of confidentiality (professional secrecy).

 Massage Practice YPM processes personal data for the following purposes:

  • to be able to call or email you if this is necessary for contact about appointments and any cancellation;
  • your address details are used to send invoices and reminders.

 Sharing personal data with third parties

The information in your file can also be used for the following purposes:

  • A small part of the information in your file is used for accounting purposes, allowing me or my accountant to prepare an invoice.

If I want to use your information for any other reason, I will first inform you and ask for your express consent before using special personal data.

Retention of personal data

Massage Practice YPM processes and retains your personal data until you request that the data be removed. Your data will then be destroyed.

Massage Practice YPM uses the following computer programs or systems:

- paper files in a cabinet in a locked room;
- web mail linked to my website, which is hosted by Strato;

- electronically on my laptop, which is password-protected.

Security measures and processor

Financial information is processed in-house in the financial accounts. An accountant audits the financial information once every three months. A data processing agreement is in place between Massage Practice YPM and provider Strato. This provider is responsible for the security of my website.

Right of inspection

You are always entitled to inspect your data and to have them rectified or removed, as well as to object to the processing of your data. Please contact Massage Practice YPM for this.

You are entitled to ask for the transfer of your data and to withdraw your consent for the processing of your data. Please contact Massage Practice YPM for this.

Massage Practice YPM handles your personal data with care. If, however, you have any reason to suspect that your data are being misused, please contact me immediately.

Should you have any complaints about how I handle your data, you have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

You may visit my website without informing me of who you are and without providing information.

This website only records the number of visitors by means of Google Analytics and records the route that visitors have taken before they arrive at the website.