Algemene voorwaarden / General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Massage Praktijk YPM

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke door YPM worden aangeboden en zijn opgesteld om de behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen.

1 Als u een afspraak maakt bij Massage Praktijk YPM ga ik er van uit dat u  deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

2 Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die het tijdens dit gesprek verstrekt. Alle door cliënt aan YPM verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens behandeld. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

3 Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is de persoon  zelf verantwoordelijk  om dit door te geven.

4 Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig om met uw arts te overleggen of u gemasseerd  mag worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk om eventuele beperkende omstandigheden met betrekking tot de massage vooraf aan YPM te melden.

5 Bij Massage Praktijk YPM worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel wordt u doorverwezen naar uw huisarts. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massage Praktijk YPM niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen, eventuele schade of opgelopen letsel tijdens of na de massage.

6 Bij Massage Praktijk zijn de behandelingen uitsluitend op afspraak, per telefoon met zichtbaar nummer, sms of via app. Belt u zonder nummerherkenning dan kunnen wij u niet van dienst zijn.

7 Cliënt krijgt voorafgaand aan de behandeling een opgaaf van kosten voor de behandeling. Als de aard of duur van de behandeling echter alsnog met instemming van de cliënt tijdens de behandeling wordt gewijzigd, dan kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.

8 Gemaakte afspraken kunnen tot  24 uur voorafgaand aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Bij het annuleren van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak  wordt  50% in rekening gebracht. Komt u niet  (tijdig) op de afspraak dan wordt het volledige  bedrag in rekening gebracht. De factuur dient binnen 7 dagen voldaan te worden  anders wordt er € 30,00 aan administratiekosten in rekening gebracht..

9 De betaling vindt plaats na de behandeling en kan contant,via Ideal via Tikkie of via mobiel bankieren app worden gedaan.

10 Massage Praktijk YPM is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

11 Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die massagepraktijk YPM aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht  om de praktijk direct te verlaten en de gereserveerde behandeling te betalen.

12 Ethiek en hygiëne zijn erg belangrijk bij massagepraktijk YPM, en dit wordt (dan) ook van u verwacht. Heeft u een afspraak gemaakt  dan wordt u vriendelijk verzocht om uit hygiënisch oogpunt  schoon naar de afspraak te komen.

13 de praktijk bevindt zich in een appartement  welke is gelegen op de eerste verdieping van een  appartementencomplex. Er is geen lift aanwezig. Eenmaal binnen  moet u nog een trap op. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een andere locatie voor de behandeling worden gezocht.

14Bij een massage dient u zich vaak gedeeltelijk te ontkleden en is er sprake van direct lichamelijk contact met de behandelaar. Heeft u het gevoel dat u tijdens de massagebehandeling onheus wordt behandeld, u onprettig of ongemakkelijk voelt, of anderszins niet tevreden bent, dan verzoek ik u dat onmiddellijk kenbaar te maken.

General Terms and Conditions of Massage Practice YPM

These terms and conditions apply to all services offered by YPM and have been drawn up to ensure that the treatment you wish to undergo is as smooth and relaxed as possible.

1 If you schedule an appointment with Massage Practice YPM, I assume that you have read these terms and conditions and agree to them.

2 An intake interview will be conducted with the client before the first treatment. The client is responsible for the accuracy of the information he or she provides during the interview. All information that the client provides to YPM will be treated in confidence and in accordance with the General Data Protection Regulation. This information will never be provided to third parties without your written consent.

3 If the client’s situation changes, the client is responsible for communicating this to YPM.

4 If you are receiving treatment from a physician, therapist or specialist, or if you take medicines, it is wise to consult your physician to ask whether you can be massaged. The client is responsible for communicating any limitations regarding the massage to YPM in advance.

5 No medical diagnoses are made at Massage Practice YPM. You will be referred to your general practitioner in case of doubt. By agreeing to these terms and conditions, you also declare that you will not hold Massage Practice YPM liable in the event of any side effects and/or aftereffects, or in the event of damage or injuries sustained during or after the massage.

6 At Massage Practice YPM, treatments are only given following an appointment made by telephone with a visible number, by text message or by means of WhatsApp. If your number is not displayed, I cannot be of service to you.

7 Before the treatment, the client will receive a specification of the costs of the treatment. If, however, the nature or duration of the treatment is changed during the treatment with the client’s consent, additional costs may be charged.

8 Appointments made can be cancelled free of charge up to 24 hours before the treatment. If the appointment is cancelled within 24 hours before the treatment, 50% of the costs will be charged. If you do not show up for the appointment or if you are late, the full amount will be charged. The invoice must be paid within 7 days, otherwise € 30 in administration fees will be charged.

9 Payment will be made after the treatment and may be made in cash, through Ideal, through Tikkie or through a mobile banking app.

10 Massage Practice YPM is not responsible for any damage to, or theft and/or loss of, the client’s personal property.

11 Erotic and/or sexual massages are not part of the treatments that Massage Practice YPM offers. Clients that do hint at this are requested to leave the practice immediately and pay for the treatment reserved.

12 Ethics and hygiene are very important at Massage Practice YPM; the same is therefore expected of you. If you have scheduled an appointment, for reasons of hygiene you are kindly requested to come to the appointment clean.

13 The practice is located in an apartment, which is found on the first floor of a block of flats. There is no lift. Once inside, you have to take the stairs. Clients with walking difficulties should consider this. Another location for the treatment may be sought in consultation.

14 A massage often involves partial undressing and direct physical contact with the practitioner. If you feel that you are being treated improperly during the massage treatment, or if you feel uncomfortable or not at ease or are otherwise dissatisfied, please let me know immediately.